×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Tài chính công khai

Công khai tài chính năm... 17/11/2022 03:20 1796 lượt xem
Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn

                   BỘ XÂY DỰNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 1                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIAO DỰ TOÁN

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng số kinh phí

1

Quyết định số 1506/QĐ-BXD ngày 31/12/2021 của Bộ Xây Dựng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 1)

16.100.000

1.1

Kinh phí tự chủ

11.100.000

-

Kinh phí hoạt động bộ máy

11.100.000

1.2

Kinh phí không tự chủ

5.000.000

-

Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù, miễn giảm học phí theo nghị định số 81/2021/NĐ-CP

5.000.000

 

TỔNG CỘNG

16.100.000

Ninh Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2022                   

           HIỆU TRƯỞNG                                                                       PHÒNG TC- KT

 

                  ĐÃ KÝ                                                                                         ĐÃ KÝ

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn